Hàm LOGINV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của hàm phân phối lô – ga – rít chuẩn lũy tích trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm LOGINV – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm LOGINV

Mô tả: Hàm trả về giá trị nghịch đảo của hàm phân phối lô – ga – rít chuẩn lũy tích. Ứng dụng hàm để phân tích dữ liệu được biến đổi theo lô – ga – rít.

Cú pháp: LOGINV(Probability, Mean,Standard_dev).

Trong đó:

- Probability: Xác suất gắn với phân bố lô – ga – rít chuẩn, là tham số bắt buộc.

- Mean: Trung bình của ln(x), là tham số bắt buộc.

- Standard_dev: Độ lệch chuẩn của ln(x), là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Nếu bất kì đối số nào không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu probability ≤ 0 hoặc probability ≥ 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu standard_dev ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Phương trình nghịch đảo của phân bố lô – ga – rít chuẩn là:

Phương trình

Ví dụ:

Tính giá trị nghịch đảo của hàm phân bố logarit chuẩn hóa với số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm LOGINV trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =LOGINV(D6,D7,D8).

Hàm LOGINV trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Hàm LOGINV trong Excel 3

- Trường hợp xác suất gắn với phân bố logarit chuẩn nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm LOGINV trong Excel 4

- Trường hợp độ lệch chuẩn của ln(x) < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm LOGINV trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm LOGINV trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận