Hàm IMEXP - Trả về hàm mũ của 1 số phức với định dạng văn bản trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm IMEXP – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm IMEXP

Mô tả: Trả về hàm mũ của 1 số phức với định dạng văn bản x + yi hoặc x + yj.

Cú pháp: IMEXP(inumber).

Trong đó:

- inumber: Số phức muốn tìm hàm mũ, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Nếu hậu tố của số phức khác “i” và “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu inumber là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu inumber không phải là số phức-> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Hàm mũ của số phức được tính theo công thức:

Công thức

Ví dụ:

Tìm hàm mũ của các số phức được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm IMEXP trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =IMEXP(C6).

Hàm IMEXP trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm IMEXP trong Excel 3

-Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm IMEXP trong Excel 4

- Trường hợp tham số inumber là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm IMEXP trong Excel 5

- Trường hợp hậu tố của số phức nằm ngoài các giá trị “i” hoặc “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm IMEXP trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm IMEXP trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận