Hàm COLUMNS - Hàm trả về tổng số cột trong một mảng hoặc 1 tham chiếu nhất định trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm COLUMNS – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tham chiếu và tra cứu rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Columns

Mô tả: Hàm trả về số cột của tham chiếu ô nhất định trong Excel.

Cú pháp: COLUMNS(array)

Trong đó:

- array: Mảng hoặc công thức mảng hoặc tham chiếu đến phạm vi ô muốn tính tổng số cột.

Ví dụ:

Tính tổng số cột của các giá trị theo bảng mô tả dưới đây:

Tính tổng số cột của các giá trị theo bảng

- Tại ô cần tính nhập công thức =COLUMNS(B7:C7)

Tại ô cần tính nhập công thức =COLUMNS(B7:C7)

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

kết quả giá trị trả về

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại

- Trường  hợp đối số là hằng số mảng -> nhập công thức: =COLUMNS({1,2,3,4;5,6,7,8})

Trường  hợp đối số là hằng số mảng

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter - giá trị trả về

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm COLUMNS trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận