Hàm BITOR - Hàm trả về bitwise 'Or' của hai số ở dạng nhị phân trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm BITOR – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm BITOR

Mô tả: Hàm trả về bitwise 'Or' của hai số ở dạng nhị phân. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: BITOR(number1, number2).

Trong đó:

- number1: Số thứ nhất cần so sánh ở dạng thập phân và phải lớn hơn hoặc bằng 0, là tham số bắt buộc.

- number2: Số thứ hai cần so sánh ở dạng thập phân và phải lớn hơn hoặc bằng 0, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Giá trị trả về của hàm với các bít được tịnh tiến từ phải sang trái.

- Nếu 1 trong 2 đối số vượt quá giới hạn -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu number1 > 2^48 – 1 hoặc number2 > 2^48 – 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu number1, number2 không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Hãy so sánh giá trị của số 6 và 4 ở dạng nhị phân được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm BITOR trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =BITOR(D6,D7).

Hàm BITOR trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm BITOR trong Excel 3

- Ở đây 6 được biểu diễn dưới dạng số nhị phân là 110, 4 được biểu diễn là 100 -> có 2 bít 1 ở 2 vị trí số 2 và số 1 -> kết quả trả về là 2^1 + 2^2 =6 tương ứng với giá trị trả về của hàm.

- Trường hợp giá trị number1 > 2^48 -1 hoặc number2 > 2^48 -1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm BITOR trong Excel 4

- Trường hợp giá trị number1 hoặc number2 không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm BITOR trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm BITOR trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận