Hàm NEGBINOMDIST - Hàm trả về phân bố nhị thức âm trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm NEGBINOMDIST – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Negbinomdist

Mô tả: Hàm trả về phân bố nhị thức âm với số lần thử được giả định là độc lập.

Cú pháp: NEGBINOMDIST(number_f,number_s,probability_s).

Trong đó:

- number_f: Là số lần thất bại, là tham số bắt buộc.

- number_s: Là số ngưỡng thành công, là tham số bắt buộc.

- probability_s: Là xác suất thành công, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Nếu Number_f number_s không phải là số nguyên -> chúng bị cắt cụt thành số nguyên.

- Nếu bất kì đối số nào không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu probability_s < 0 hoặc probability > 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu number_f < 0 hoặc number_s < 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Phương trình của phân bố nhị thức âm:

Phương trình

Trong đó:

+ x là number_f, r là number_s, và p là probability_s.

Ví dụ:

Tính giá trị phân bố nhị thức âm của các tham số trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm NEGBINOMDIST trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =NEGBINOMDIST(D6,D7,D8).

Hàm NEGBINOMDIST trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Hàm NEGBINOMDIST trong Excel 3

- Trường hợp số lần thất bại và thành công không phải là số nguyên -> chúng bị cắt cụt thành số nguyên, kết quả không thay đổi so với giá trị ban đầu.

Hàm NEGBINOMDIST trong Excel 4

- Trường hợp xác suất thành công lớn hơn 1 hoặc nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm NEGBINOMDIST trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm NEGBINOMDIST trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận