Hàm Đếm Có Điều Kiện

Các bài viết về Hàm Đếm Có Điều Kiện

Cách dùng hàm đếm có điều kiện trong Excel

Cách dùng hàm đếm có điều kiện trong Excel

Trong quá trình làm việc với Excel, có lúc các bạn sẽ gặp phải các yêu cầu đếm dữ liệu theo một hay nhiều điều kiện cụ thể nhưng các bạn chưa biết sử dụng hàm nào.