Hàm CUBEKPIMEMBER

Các bài viết về Hàm CUBEKPIMEMBER

Hàm CUBEKPIMEMBER - Hàm trả về thuộc tính chỉ số hiệu suất then chốt (KPI) và hiển thị tên KPI trong ô trong Excel

Hàm CUBEKPIMEMBER - Hàm trả về thuộc tính chỉ số hiệu suất then chốt (KPI) và hiển thị tên KPI trong ô trong Excel

Mô tả: Hàm trả về thuộc tính chỉ số hiệu suất then chốt (KPI) và hiển thị tên KPI trong ô. Ứng dụng hàm trong việc theo dõi hiệu suất của 1 tổ chức. Hàm chỉ được hỗ trợ khi bảng tính được kết nỗi với Microsoft SQL Server 2005 Analysis hoặc nguồn dữ liệu sau.