Hàm IMDIV - Hàm trả về thương của hai số phức với định dạng văn bản x + yi hoặc x + yj trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm IMDIV – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm IMDIV

Mô tả: Hàm trả về thương của hai số phức với định dạng văn bản x + yi hoặc x + yj.

Cú pháp: IMDIV(inumber1, inumber2).

Trong đó:

- inumber1: Số bị chia hoặc tử số phức, là tham số bắt buộc.

- inumber2: Ước số hoặc mẫu số phức, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Nếu hậu tố của số phức khác “i” và “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu inumber là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu inumber không phải là số phức-> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Thương của 2 số phức được tính theo công thức:

Công thức

Ví dụ:

Tìm thương của các cặp số phức được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm IMDIV trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =IMDIV(C6,D6).

Hàm IMDIV trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm IMDIV trong Excel 3

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm IMDIV trong Excel 4

- Trường hợp giá trị 1 trong 2 giá trị inumber1, inumber2 là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm IMDIV trong Excel 5

- Trường hợp hậu tố của số phức nằm ngoài các giá trị “i” hoặc “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm IMDIV trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm IMDIV trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận