Hàm HEX2OCT - Hàm thực hiện chuyển đổi 1 số ở hệ thập lục phân sang hệ bát phân

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm HEX2OCT – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm HEX2OCT

Mô tả: Hàm thực hiện chuyển đổi 1 số thập lục phân thành số bát phân.

Cú pháp: HEX2OCT(number, [places]).

Trong đó:

- number: Giá trị cần chuyển đổi, là tham số bắt buộc.

- places: Số kí tự được dùng, là tham số tùy chọn nếu bỏ qua hàm lấy số kí tự tối thiểu để biểu diễn giá trị đó.

Chú ý:

- Nếu number không phải số thập lục phân hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu number < 0 -> hàm bỏ qua khoảng trắng và trả về số nhị phân 10 kí tự.

- Nếu number < 0 -> number < FFE0000000.

- Nếu number > 0 -> number > 1FFFFFFF.

- Nếu số kí tự hàm yêu cầu lớn hơn số kí tự quy định trong places -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu places không phải số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

- Nếu places ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu places không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Chuyển đổi số sau từ hệ số thập lục phân sang hệ bát phân được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm HEX2OCT trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =HEX2OCT(C6,D6).

Hàm HEX2OCT trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm HEX2OCT trong Excel 3

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm HEX2OCT trong Excel 4

- Nếu hàm HEX2OCT yêu cầu số kí tự lớn hơn số kí tự quy định trong places -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm HEX2OCT trong Excel 5

- Trường hợp number < FFE0000000 hoặc number > 1FFFFFFF -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm HEX2OCT trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm HEX2OCT trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận