Hàm COT - Hàm trả về giá trị Cotang của góc được đo bằng radian trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết ý nghĩa và cách sử dụng hàm COT - 1 trong những hàm nằm trong nhóm hàm lượng giác và toán học hay được ưa dùng hiện nay.

Hàm Cot

Mô tả: Hàm trả về giá trị Cotang của góc được đo bằng radian, hàm hỗ trợ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: COT(number).

Trong đó: number là số đo của góc được đo bằng radian cần tính COT, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Giá trị tuyệt đối của number < 2 mũ 27.

- Nếu giá trị number là độ -> có thể đổi sang đơn vị radian theo 2 cách:

+ Cách 1: Nhân giá trị number với PI()/180.

+ Cách 2: Sử dụng hàm chuyển đổi RADIANS.

- Nếu giá trị number vượt quá mức giới hạn -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu number không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu number = 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0!

Ví dụ:

Tính giá trị cotang của các giá trị sau trong bảng:

Hàm COT trong Excel

- Tính giá trị cột F có đơn vị radian -> nhập công thức: =COT(F7).

Hàm COT trong Excel 2

Nhấn Enter -> giá trị 0.52 có cotang là:

Hàm COT trong Excel 3

Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm COT trong Excel 4

- Tính các giá trị trong cột G có đơn vị độ -> sử dụng hàm Radians -> nhập công thức: =COT(RADIANS(G7)).

Hàm COT trong Excel 5

Nhấn Enter -> góc 30 độ có giá trị cotang là:

Hàm COT trong Excel 6

Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm COT trong Excel 7

- Với trường hợp giá trị number = 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0.

Hàm COT trong Excel 8

- Với trường hợp number không phải giá trị số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm COT trong Excel 9

Trên đây là giới thiệu chi tiết cách sử dụng và một số chú ý trong quá trình làm việc với hàm COT.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận