Hàm VLOOKUP

Các bài viết về Hàm VLOOKUP

Hàm VLOOKUP - Hàm tìm kiếm giá trị theo cột trong Excel

Hàm VLOOKUP - Hàm tìm kiếm giá trị theo cột trong Excel

Mô tả: Hàm thực hiện tìm kiếm theo cột, tìm kiếm một giá trị trong bảng trên cùng của bảng hoặc mảng, giá trị trả về là giá trị nằm cùng hàng từ cột đã chỉ định. Sử dụng hàm này khi muốn tìm kiếm các giá trị trong cùng 1 cột trong mảng.