Hàm BESSELI - Trả về hàm Bessel biến đổi In(x) trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm BESSELI – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm BESSELI

Mô tả: Trả về hàm Bessel biến đổi, tương đương với hàm Bessel định trị cho các đối số thuần ảo.

Cú pháp: BESSELI(X, N).

Trong đó:

- X: Giá trị để đánh giá hàm, là tham số bắt buộc.

- N: Bậc của hàm Bessel, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Nếu X hoặc N không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu N không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

- Nếu N < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Công thức tính của hàm Bessel biến đổi bậc thứ n của biến x là:

Công thức

Ví dụ:

Tính giá trị hàm Besseli với các giá trị được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm BESSELI trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =BESSELI(D6,D7).

Hàm BESSELI trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm BESSELI trong Excel 3

- Trường hợp bậc của hàm không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên:

Hàm BESSELI trong Excel 4

- Trường hợp bậc của hàm hoặc giá trị đánh giá hàm không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm BESSELI trong Excel 5

- Trường hợp bậc của hàm nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm BESSELI trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm BESSELI trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận