Hàm IMSQRT - Hàm trả về căn bậc hai của 1 số phức dưới dạng văn bản trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm IMSQRT – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm IMSQRT

Mô tả: Hàm trả về căn bậc hai của 1 số phức dưới dạng văn bản x + yi hoặc x + yj.

Cú pháp: IMSQRT(inumber).

Trong đó:

- inumber: Là những số phức muốn tính căn bậc hai, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Nếu inumber là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu inumber không phải là số phức-> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Căn bậc hai của một số phức được tính theo công thức:

Công thức

Trong đó:

Công thức 2

Công thức 3

Với:

Công thức 4

Ví dụ:

Hãy tính căn bậc hai của các số phức được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm IMSQRT trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =IMSQRT(C6).

Hàm IMSQRT trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm IMSQRT trong Excel 3

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm IMSQRT trong Excel 4

- Trường hợp tham số inumber là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm IMSQRT trong Excel 5

- Trường hợp hậu tố của số phức nằm ngoài các giá trị “i” hoặc “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm IMSQRT trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm IMSQRT trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận