Hàm IMSINH - Hàm trả về sin hyperbolic của số phức dưới dạng văn bản trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm IMSINH – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm IMSINH

Mô tả: Hàm trả về sin hyperbolic của số phức dưới dạng văn bản x + yi hoặc x + yj. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: IMSINH(inumber).

Trong đó:

- inumber: Là những số phức muốn tìm sin hyperbolic, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Nếu inumber là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu inumber không phải là số phức-> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Hãy tìm sin hyperbolic của các số phức được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm IMSINH trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =IMSINH(C6).

Hàm IMSINH trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm IMSINH trong Excel 3

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm IMSINH trong Excel 4

- Trường hợp tham số inumber là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm IMSINH trong Excel 5

- Trường hợp hậu tố của số phức nằm ngoài các giá trị “i” hoặc “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm IMSINH trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm IMSINH trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận