Hàm IMCOS - Hàm trả về cosin của một số phức với định dạng văn bản trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm IMCOS – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm IMCOS

Mô tả: Hàm trả về cosin của một số phức với định dạng văn bản x + yi hoặc x + yj.

Cú pháp: IMCOS(inumber).

Trong đó:

- inumber: Số phức muốn tìm cosin của nó, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Nếu hậu tố của số phức khác “i” và “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu inumber là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Hàm được tính toán thông qua công thức:

Công thức

Ví dụ:

Tính cosin của các số phức được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm IMCOS trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =IMCOS(C6).

Hàm IMCOS trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm IMCOS trong Excel 3

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm IMCOS trong Excel 4

- Trường hợp giá trị inumber là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm IMCOS trong Excel 5

- Trường hợp hậu tố của số phức nằm ngoài các giá trị “i” hoặc “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm IMCOS trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm IMCOS trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận