Hàm FLOOR - Hàm thực hiện làm tròn số xuống, tiến gần tới 0 trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm FLOOR – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm FLOOR

Mô tả: Hàm thực hiện làm tròn số xuống, tiến gần tới 0 và tới bội số có nghĩa gần nhất.

Cú pháp: FLOOR(number, significance).

Trong đó:

- number: Giá trị muốn làm tròn, là tham số bắt buộc.

- significance: Bội số muốn làm tròn đến, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Nếu bất kì đối số nào không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu number > 0 hoặc significance < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu deg_freedom1 hoặc deg_freedom2 không phải là số nguyên -> chúng bị cắt cụt thành số nguyên.

- Nếu x ≥ 0 -> hàm làm tròn xuống và điều chỉnh tiến gần lại số 0.

- Nếu x < 0 -> hàm làm tròn xuống và điều chỉnh ra xa số 0.

Ví dụ:

Làm tròn các giá trị trong bảng dữ liệu dưới đây bằng cách sử dụng hàm FLOOR.

Hàm FLOOR trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =FLOOR(C6,D6).

Hàm FLOOR trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Hàm FLOOR trong Excel 3

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm FLOOR trong Excel 4

- Trường hợp giá trị cần làm tròn là số dương nhưng bội số là số âm -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm FLOOR trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm FLOOR trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận