Hàm FACT - Hàm trả về giai thừa của 1 số trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm FACT - Hàm trả về giai thừa của 1 số trong Excel.

Hàm Fact

Mô tả: Hàm thực hiện trả về giai thừa của 1 số trong Excel. Giai thừa được tính bằng tích các số từ nhiên nhỏ hơn hoặc bằng số đó ngoại trừ số 0.

Cú pháp: FACT(number).

Trong đó giá trị number là số không âm muốn lấy giá trị giai thừa.

Chú ý:

- Nếu number là số âm hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Trường hợp number là số thập phân hàm thực hiện lấy phần nguyên giá trị number.

Ví dụ:

Tính giai thừa của các giá trị trong bảng dữ liệu sau:

Hàm FACT trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =FACT(H7).

Hàm FACT trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm FACT trong Excel 3

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm FACT trong Excel 4

+ Ở đây giá trị thập phân 1.99 bị cắt cụt thành số nguyên nên giá trị giai thừa bằng 1.

+ Giá trị 0 giai thừa có kết quả là 1.

- Trường hợp giá trị number không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm FACT trong Excel 5

- Hoặc nếu giá trị number là số âm -> Hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm FACT trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn và một số lưu ý trong quá trình làm việc với hàm FACT.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận