Hàm DEC2OCT - Hàm thực hiện chuyển đổi 1 số thập phân thành số bát phân trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm DEC2OCT – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm DEC2OCT

Mô tả: Hàm thực hiện chuyển đổi 1 số thập phân thành số bát phân.

Cú pháp: DEC2OCT(number, [places]).

Trong đó:

- number: Giá trị cần chuyển đổi, là tham số bắt buộc.

- places: Số kí tự được dùng, là tham số tùy chọn nếu bỏ qua hàm lấy số kí tự tối thiểu để biểu diễn giá trị đó.

Chú ý:

- Nếu number, places không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu number < -536,870,912 hoặc number > 536,870,911-> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu hàm DEC2OCT yêu cầu số kí tự lớn hơn số kí tự quy định trong places -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu places không phải số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

- Nếu places ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Chuyển đổi số sau từ hệ số thập phân sang hệ số bát phân được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm DEC2OCT trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =DEC2OCT(C6,D6).

Hàm DEC2OCT trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm DEC2OCT trong Excel 3

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả. Trường hợp number không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

Hàm DEC2OCT trong Excel 4

- Nếu hàm DEC2HEX yêu cầu số kí tự lớn hơn số kí tự quy định trong places -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm DEC2OCT trong Excel 5

- Trường hợp number < -536,870,912 hoặc number > 536,870,911-> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm DEC2OCT trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm DEC2OCT trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận