Hàm CUBESET - Hàm xác định một tập hợp phần tử được tính hoặc bộ tới khối trên máy chủ, tạo 1 tập hợp rồi trả về tập hợp đó trong Excel

Hàm CUBESET - Hàm xác định một tập hợp phần tử được tính hoặc bộ tới khối trên máy chủ, tạo 1 tập hợp rồi trả về tập hợp đó trong Excel

Mô tả: Hàm xác định một tập hợp phần tử được tính hoặc bộ tới khối trên máy chủ, tạo 1 tập hợp rồi trả về tập hợp đó. Hàm chỉ được hỗ trợ khi bảng tính được kết nối với Microsoft SQL Server 2005 Analysis hoặc nguồn dữ liệu sau.